V souvislosti s probíhající diskusí o parkovací politice v městě Olomouci jsme se zamysleli nad současnou situací s parkováním aut v obci Droždín. A považujeme za nutné poukázat na některé nešvary, které se nám v Droždíně rozmáhají ☹.Za nejzávažnější nešvar považujeme parkování v místech, kde odstavená auta brání průjezdu aut záchranných složek, parkování na křižovatkách, v místech, kde zaparkovaná auta neumožňují údržbu komunikací a parkování na chodnících. Všechny vyjmenované případy mohou ve svém důsledku způsobit újmu na životě nebo na majetku nás všech. Dle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., musí při stání aut na místních a účelových komunikacích zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Některé místní komunikace v Droždíně nedosahují ani šíře vyžadované zákonem. To je skutečnost, kterou nejsme schopni ovlivnit. Pokud však zaparkujeme své auto v místě, které tento parametr nesplňuje, může se stát, že takové auto způsobí situaci, kdy v případě požáru se nepodaří hasičům včas dojet k místu požáru s potřebnou technikou. Nedávná likvidace požáru rodinného domu v ulici Hany Kvapilové ukázala, že je tím přímo ohrožena bezpečnost vaše, vašich blízkých, vašich sousedů a majetku v řádově miliónových hodnotách! Ze zákona je zakázáno stát mimo jiné v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Hranici křižovatky tvoří kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že křižovatky jsou místem s vyšším ohrožením bezpečnosti osob pohybujících se po veřejných komunikacích. Jakékoliv auto zaparkované v prostoru křižovatky snižuje přehlednost a tím i bezpečnost účastníků silničního provozu, včetně chodců. S úrazem dítěte na křižovatce máme v Droždíně neblahé zkušenosti, a tudíž na dodržování tohoto zákazu se musíme společně zaměřit. Když se projdeme po Droždíně, tak některá auta jsou zaparkována na vjezdech do dvorů, nebo před domy způsobem, kdy auta zasahují svojí částí do profilu chodníku. Chodníky jsme v obci vybudovali z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a zejména dětí. Z tohoto důvodu nelze dále přehlížet případy, kdy parkující auto omezuje chodce při využívání chodníku. Údržba komunikací je důležitá zejména v zimním období. Pokud špatně zaparkované auto neumožní řádné odstranění sněhu z veřejné komunikace nebo z chodníku (například z důvodu, že obsluha auta zimní údržby neuklidí sníh z důvodu obavy, aby nedošlo k poškození zaparkovaného auta), je opět ohroženo zdraví vaše, vašich nejbližších, vašich sousedů a majetku. Pokud k vám z důvodu neuklizeného sněhu nedorazí sanitka, nebo požární auto, může to způsobit fatální následky! Kromě těchto případů nesprávného parkování, které mají přímé dopady na naše zdraví a majetek, se však chceme zaměřit i na odstranění dalších nešvarů souvisejících s parkováním aut v Droždíně. Naším cílem je, aby občané Droždína byli spokojení s bydlením v Droždíně. S tím bezprostředně souvisí i způsob parkování našich plechových mazlíčků. Patrně nikomu z nás by se nelíbilo, aby veřejná prostranství byla v Droždíně zaplněná soukromými, nebo firemními auty. Každý, kdo si pořizuje auto, by měl mít vyřešeno, aby parkoval na svém pozemku. Také si přece nekoupím koně a „nezaparkuji“ ho na návsi, nebo na pozemku souseda, neboť tam je momentálně místo. Parkování na veřejných prostranstvích by mělo být vyhrazeno pro krátkodobé parkování návštěv, přijíždějících do Droždína. Trvalé parkování našich aut je však nutné zajistit na našich soukromých pozemcích, případně na pozemcích sousedů, pokud se s nimi individuálně domluvíme. Zastupitelstvo města Olomouce v této souvislosti vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejnou zelení se pak rozumí veškerá zeleň, která se nachází na veřejném prostranství. Na plochy veřejné zeleně je dle této vyhlášky mimo jiné zakázáno vjíždět motorovými vozidly včetně přípojných vozidel do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich či s nimi jinak manipulovat a poškozovat travnaté plochy. Když se projdete po Droždíně, mnohde uvidíte parkovat auta na místech, kde rostla, nebo by mohla růst tráva. Nyní je tam však jen rozježděné bláto z důvodu pravidelného parkování. Nelze přece parkovat na veřejných prostranstvích, která by jako zatravněná měla sloužit všem občanům Droždína. Obdobně nelze tolerovat, aby si občané Droždína budovali parkovací místa na pozemcích statutárního města Olomouce bez řádného povolení a placení nájemného. KMČ Droždín je obecně proti prodeji pozemků ve vlastnictví statutárního města na území Droždína a jen výjimečně podpoří žádost o pronájem těchto pozemků za účelem vybudování parkovacího místa. Výjimky se určitě nebudou vztahovat na případy, kdy žadatel má možnost vybudovat parkovací stání na svém pozemku, nebo svoji garáž využívá například jako dílnu, nebo je pro něj jen pohodlnější, nebo levnější parkovat na veřejném prostranství. Nájemné za pronájem parkovacího místa musí být stanoveno ve výši, které bude odrazovat zájemce o takovéto využívání veřejných prostranství.

Kategorie: KMČ