Drobné památky Droždína.

Paměť krajiny zachovaná v květech stromů.

Velké území zemědělské a rekreační vsi Droždína se rozkládá na jižním svahu výběžku Nízkého Jeseníku. Člověk tady sídlil již v dávném pravěku, na několika místech zde byly nalezeny pazourkové nástroje pocházející již ze starší doby kamenné. Ves pod kopcem se připomíná v roce 1275 jako majetek olomoucké kapituly. Později se stala majetkem kláštera Hradisko, jemuž patřila až do jeho zrušení. Název asi pochází od osobního jména Droza. Na pečeti můžeme vidět v pravém poli postavu sv. Štěpána a v levém poli radlici se stylizovanou květinou.

V Droždíně nebyl postavený kostel ani kaple. Ves byla přifařena ke Svatému Kopečku, kde byli také pohřbíváni nebožtíci. Zvonice byla vystavěna na hasičské zbrojnici. Je na ní zvon, který dodnes slouží i jako umíráček.

Ve středu obce byl v 19. století postaven zámeček, ve které je nyní mateřská školka. Poblíž zámečku se v zahradě nalézá rozsáhlý systém podzemních sklepů a chodeb. Podle pověstí vedly chodby až do kláštera Hradisko a na Svatý Kopeček.

U cesty pod Svatým Kopečkem stojí barokní polní kaplička sv. Anny. Je vyhlášena nemovitou kulturní památkou a pochází z druhé poloviny 18. století. Její průčelí s trojúhelníkovým štítem, na němž je zobrazeno boží oko s paprsky, je obráceno k východu, směrem k poutníkům, kteří sem přicházeli od Droždína. Bývá vděčným námětem fotografů a najdeme ji skoro na všech pohlednicích slavného poutního místa.

Kamenný kříž s ukřižováním Krista na návsi byl postavený v roce 1870. Nápis sděluje, že „Tento kříž jest sbírkou od dobrodinců zjednán v roku 1870.“ Ještě v květnu byl kříž ozdoben květinovým věncem. Výzdoba kříže se zachovala od velikonoc, kdy se zde již po deset let koná obnovené procesí do kostela na Svatém Kopečku. Na Bílou sobotu odchází mládenec a družička – „dróžka“ z Droždína pro kříž a korouhve do kostela. Kříž je slavnostně nazdoben a v neděli velikonoční se u vyzdobeného kamenného kříže na návsi seřadí průvod. Napřed jde mládenec s křížem, za ním jsou neseny korouhve a jde hudba, družičku vede loňský mládenec. Za nimi jde průvod děvčat oblečených v bílém, s velkými zdobenými svícemi. U kapličky sv. Anny bylo dříve zastavení, nyní se prochází po silnici. Průvod přijde po hlavním schodišti do basiliky, kde je sloužena mše za občany Droždína. V kostele se odevzdá kříž a korouhve a jde se vesele nazpět. Na procesí s následnou zábavou a hody se sjíždějí rodáci z obce.

Na území Droždína můžeme najít ještě další tři kamenné kříže. Všechny stojí u silnice, nebo cesty. Malý kamenný křížek u silnice k Samotiškám byl postaven ku cti a chvále boží L.P. 1920. Na podstavci je na reliéfu pohár s hostií a dvěma hrozny, dole je nápis „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“.

Vedle novostavby pod silnicí k Bukovanům stojí další kamenný kříž zbudovaný od dobrodinců z dědiny roku 1895. Podle vyprávění stojí na místě, kde byl člověk zasažen bleskem.

Poškozený kamenný kříž stojí u cesty v lese Na Ovčačce. Pochází z roku 1901 a byl postaven na památku Egona Sladovníka a Marie Černé ze Svatého Kopečka. Nad křížem jsou v lese zachována dvě pásma zákopů pro pěšáky a okopy pro tanky. Byly vybudovány Rudou armádou při osvobozovacích bojích v květnu 1945.

V roce 1925 byl u školy ve středu obce vybudován pomník obětem světové války. Na černém žulovém pylonu je nahoře kříž a pod ním znak ČSR. Nápis oznamuje, že byl postaven k uctění spoluobčanů padlých ve světové válce a na oslavu našeho osvobození. Dole je dodatečně přidán nápis – jakož i obětem okupace 1938 – 45. Pomník je ze čtyř stran doplněn v kameni vytesanými reliéfy vojáka loučícího se s rodinou, manželky se třemi dětmi vyhlížející svého muže, starého vojáka vracejícího se domů a anděla nad umírajícím vojákem. Na dobové fotografii je zachycena slavnostní nálada při odhalování pomníku v roce 1925.

Pod rybníkem mezi dvěma lípami stojí malý pomníček ve tvaru jehlanu. Byl postaven v roce 1951 z vděčnosti Sovětskému svazu a jeho armádě osvoboditelce. Při mé návštěvě kvetly před pomníkem bledule.

Na domě č 7. v Gagarinově ulice je instalovaná pamětní deska s bronzovým reliéfem poutního kostela a znakem hasičů. Byla v roce 1948 věnována Sborem dobrovolných hasičů manželům Zedníkovým. Byli popraveni gestapem na Pankráci 23. března 1945 po udání, že v domě schovávají partyzány. Pamětní desky i oba pomníky jsou ozdobeny květinami, které sem přinášejí občané Droždína.

Na dolním konci Gagarinovy ulice můžeme ještě spatřit dvě sošky ve výklencích nad vchody do domů. Je to soška Ježíše s Beránkem a svatého Jana Nepomuckého.

Květen je měsíc lásky a dříve bylo zvykem stavění májky. V Droždíně májku stavěli Sokoli na místním hřišti. V posledních letech se tento zvyk ztratil, jistě se však neztratila láska k pěkně udržované a vyzdobené obci. Rozkvetlé stráně a barevná pole pod modravými horami lákají k návštěvě. Poutníky objevujícími zářivou jarní přírodu můžeme být i my.

Ján Kadlec